Terug naaar Tijdmachine

1400

Pastoors in laatmiddeleeuws en vroeg-modern Oosterhout

Het aantal pastoors, zoals opgenomen in deze tijdmachine, is niet volledig. Op een enkele uitzondering na zijn de in de machine genoemde jaren ook geen begin- of eindjaren van het desbetreffende pastoraat, maar geven zij het jaar aan waarin de genoemde als pastoor in Oosterhout wordt vermeld. Bovendien waren er naast de parochiepastoors steeds ook hulppastoors, kapelaans en clerici die de benificiën bezaten, die verbonden waren aan de diverse altaren in de kerk.